سایبان عابر بانک شخصی بانک شهر

سایبان شخصی خودپرداز بانک شهر

سایبان عابر بانک شخصی بانک شهر 

سایبان تمام فلز برای سوئیچ شخصی

سایبان تمام فلز ساخته شده از پروفیل سبک خمکاری شده رنگ کوره ای با ورق گالوانیزه رنگ کوره ای در اطراف و سقف سایبان

برای اینسایبانها از لوگو با استیکر برای بغلها و آفتابگیر در قسمت جلو استفاده شده است

این سایبانها از 2 بغل و یک سقف ساخته شده که جداگانه ارسال می شود و در محل روی هم نص...

سایبان شخصی خودپرداز بانک شهر

سایبان عابر بانک شخصی بانک شهر 

سایبان تمام فلز برای سوئیچ شخصی

سایبان تمام فلز ساخته شده از پروفیل سبک خمکاری شده رنگ کوره ای با ورق گالوانیزه رنگ کوره ای در اطراف و سقف سایبان

برای اینسایبانها از لوگو با استیکر برای بغلها و آفتابگیر در قسمت جلو استفاده شده است

این سایبانها از 2 بغل و یک سقف ساخته شده که جداگانه ارسال می شود و در محل روی هم نصب می گردد.

بیشتر

سایبان عابر بانک شخصی بانک شهر