اطلاعات

محصولات جدید

ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

سطل خودپرداز

سطل دستگاه عابر بانک 

سطل بازیافت در ابعاد و طرح های مختلف

بر اساس محل نصب نوع سطل را انتخاب نمایید

1-سطل نیم گرد و مربع :

سطل فلزی خودپرداز

2-سطل مستطیل بلند :

سطل خودپرداز مستطیل

3-سطل عمق 7.5 :

سطل کم عمق خودپرداز

4-سطل طرح بانک ملت :

سطل عابربانک ملت

5-سطل کامپوزیتی :

سطل کامپوزیتی خودپرداز

سطل دستگاه عابر بانک 

سطل بازیافت در ابعاد و طرح های مختلف

بر اساس محل نصب نوع سطل را انتخاب نمایید

1-سطل نیم گرد و مربع :

سطل فلزی خودپرداز

2-سطل مستطیل بلند :

سطل خودپرداز مستطیل

3-سطل عمق 7.5 :

سطل کم عمق خودپرداز

4-سطل طرح بانک ملت :

سطل عابربانک ملت

5-سطل کامپوزیتی :

سطل کامپوزیتی خودپرداز

بیشتر

سطل خودپرداز