لوازم جانبی خودپرداز

لوازم جانبی برای دستگاههای خودپرداز 

1- پایه دستگاه خودپرداز

1-1 پایه دستگاه NCR

1-2 پایه تبدیل دستگاه سالنی به دیواری 

2- دستگاه ارت الکترونیکی برای خودپرداز

3- تابلو خودپرداز

لوازم جانبی خودپرداز