کانکس تمام فلزی

این کانکسها از بدنه آهن و رویه ورق ساخته می شود

سازه تمام فلز می باشد که سقف و کف و دیواره از ورق آهنی و اسکلت از پروفیل می باشد

رویه بیرونی رنگ پیسوله می باشد

برای مشاوره با شماره 55449141 تماس حاصل نمایید.

کانکس تمام فلزی